Sønderklit – Foreningen

Arealer til fårehold forvandlet til sommerhusparceller.
På strandengene ved kysten ud for Lyngså by har der fra gammel tid været ekstensivt drevne arealer, hvor gårdene oppe fra byen havde ungkreaturer og får på græs. Kun få drømte om ferie og friluftsliv i moderne forstand, og så sent som i 1946 var der kun 3 små badehuse på stranden.


Vedtægter

De gældende vedtægter for foreningen er fra 2011, og i følge dem er foreningens formål: “At varetage medlemmernes fælles interesse og forpligtigelser som ejere og lejere af fritidshuse eller fritidshusgrunde, der er beliggende på Sdr. Klit og de deraf udstykkede parceller …”


Bestyrelse

Foreningens bestyrelsen tæller i alt 5 medlemmer. De enkelte medlemmer i bestyrelsen er valgt for en periode på 2 år, således at 2 afgår det ene år – og 3 det andet år.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres protokol.


Generalforsamling

Generalforsamling afholdes søndag efter store bededag og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel alene på foreningens hjemmeside.


Regnskab

Det afsluttede og reviderede årsregnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelsen og dagsordenen til den ordinære generalforsamling.


Adresse- og ejerskifte

Ved adresseforandringer m.m. bedes ejeren orientere foreningen om dette. – Hvis der er tale om ejerskifte bedes afgående ejer oplyse foreningen om den kommende ejeres navn, privatadresse og evt. Email-adresse.


Ordensreglement

Grundejerforeningens ordensreglement er udarbejdet af bestyrelsen og omhandler de regler, der er for færdsel og ophold i området.


Aktiviteter

Til medlemmernes fælles interesse hører også, at området er attraktivt. I den forbindelse arrangerer bestyrelsen efter behov en årlig arbejdsdag, hvor medlemmer og pårørende på frivillig basis giver en hånd med at holde området rent og ordentlig.

Facebookgruppe

Har du brug for gode råd, tips eller måske en, som kan føre opsyn med huset eller slå græsplænen for dig? – Mulighederne er mange, hvis du har sommerhus eller bor i Sønderklits område og tilmelder dig denne gruppe.